Πολιτική Απορρήτου

0
52
Πολιτική-Απορρήτου

Γενικά

Ο Ιστότοπος με την επωνυμία «basket.gr», σε συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων του ως υποκειμένου της επεξεργασίας.  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου πριν από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δεν συμφωνεί, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση ή το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης ή χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κάτωθι πολιτική απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο ιστότοπος με την επωνυμία «basket.gr», με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας «helbasket@basket.gr» (εφεξής ο «Ιστότοπος» ή «εμείς» ή «μας»).

Σκοπός επεξεργασίας

Η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας για την προαγωγή της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Ο Ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα είτε από τον ίδιο τον χρήστη (ή «υποκείμενο των δεδομένων») είτε μέσω της χρήσης cookies.

Ειδικότερα η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, διαγραφή, καταστροφή και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία στηρίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Διαδικασίες ασφαλείας ιστοτόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Ιστότοπος έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων και ως εκ τούτου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης με τη χρήση τεχνολογίας SSL (SecureSocketsLayer) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια μεταφοράς των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Ποια τα δικαιώματα χρηστών/υποκειμένων των δεδομένων

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 α) δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από τον Ιστότοπο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, τη χρονική περίοδο αποθήκευσης, τα δικαιώματα του και τα στοιχεία της αρχής.

β) Δικαίωμα συμπλήρωσης ή/και διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή αντίστοιχα.

γ) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή μπορεί να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε αναγνωρίσιμη μορφή ή να ζητήσει τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός αυτού. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς.

στ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

ζ) Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη των προσωπικών δεδομένων

η) Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-4, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600).

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να ασκηθούν με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «helbasket@basket.gr». Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή ασκούνται καταχρηστικά, μπορεί να επιβληθεί καταβολή ευλόγου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα, θα δημοσιεύει σχετικά σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο.